Main Menu  

   

ตามประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ  ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการ EnglishProgram (EP)

และนักการภารโรง (หญิง)                            

                   บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า      

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ  จำนวน ๓ ราย

             บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เลขที่ประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

๐๑

นางสาวศรัญญาพร  ชายลม

 

๐๒

นางสาวรัชฎาพรรณ  ดิสลาม

 

๐๓

นางสาววิชิตา  จันทร์แจ่มศรี

 

 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการ EnglishProgram (EP)  จำนวน ๑ ราย

           บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการ EnglishProgram (EP)  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เลขที่ประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

๐๑

Mr. Joel Scott Gerstman

 

ตำแหน่ง นักการภารโรง (หญิง)  จำนวน - ราย

               บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (หญิง)  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

เลขที่ประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

-

-

______ไม่มีผู้สมัครสอบ______

  กำหนดการ วันเวลา และสถานที่สอบ

 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  สอบคัดเลือกเฉพาะตำแหน่ง           ณ ห้อง ๕๓๗

                                  (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)            โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการ EnglishProgram (EP)    

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   สอบคัดเลือกเฉพาะตำแหน่ง          ณ ห้อง ๒๒๒

                                   (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)           โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

ตำแหน่ง นักการภารโรง (หญิง)    - ไม่มีผู้เข้าสมัครสอบ -

 

 

สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ  ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการ EnglishProgram (EP)

และนักการภารโรง (หญิง)

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประสานใจ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER