Main Menu  

   

รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่ง  ครูจ้างภาษาต่างประเทศ  ครูจ้างชาวต่างชาติโครงการ  English  Program  และนักการภารโรง

รายละเอียดการรับสมัคร

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER