Main Menu  

   

ประกาศระเบียบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

ขอให้นักเรียนทุกคนยึดและปฏิบัติตามระเบียบนี้

ระเบียบทรงผม

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER