Main Menu  

   

ในวันที่  15 พค.63  เวลา 09.30 น.  จะมีการทดลองระบบโดยในเบื้องต้นให้คุณครูทุกคน   ได้รายงานตัวในระบบกันก่อนเพื่อทดสอบความพร้อม และหลังจากนั้นเวลา 13.30 น.จะมีการประชุมครูผ่านระบบ Google meet ทั้งหมด โดยผู้อำนวยการจะพูดคุยในภาพรวมทั่วๆไปของการเตรียมการด้านนโยบาย และท่านดร.สุดารัตน์ จะพูดคุยขบวนการด้านการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลท์โดยพร้อมเพรียงกัน

หากใช้สมาร์ทโฟนในการประชุมให้คุณครูติดตั้ง  google meet จาก play store  หรือ  app  store  และศึกษาการใช้งานโปรแกรมจากลิงค์ด้านล่างครับ

การใช้งานบนสมาร์ทโฟน

https://www.youtube.com/watch?v=5UvRcF1bNcM

การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

https://www.youtube.com/watch?v=R7zIgrz_8WY

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER