Main Menu  

   

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

(ปรับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563

 

รายละเอียดปฏิทินการรับนักเรียน

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER