Print
Hits: 442

ประกาศผลการพิจารณานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)

เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563


                ขอให้นักเรียนโควตาทุกคนมารายงานตัวรับทราบสิทธิ์ด้วยตนเอง ในวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 ณ อาคาร 108 ปี ตามช่วงเวลาในประกาศ และให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย (ขอให้อ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

ประกาศผลการพิจารณาโควตา ม.3 (เดิม)