Main Menu  

   

เรียกบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

เรียกบัญชีสำรอง SMTE ลำดับที่ 72

 

               ***ขอให้ผู้ที่ได้รับการเรียก รายงานตัวด้วยตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง To be number one  (ต้องรายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น) หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีสำรองลำดับถัดไป มาทดแทน

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER