Main Menu  

   

เรียกบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

เรียกบัญชีสำรอง SMTE ลำดับที่ 68-69

เรียกบัญชีสำรอง EP ลำดับที่ 98

               ***ขอให้ผู้ที่ได้รับการเรียก รายงานตัวด้วยตนเอง ในวันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE รายงานตัว ณ ห้อง To be number one โครงการห้องเรียนพิเศษ EP รายงานตัว ณ ห้องสำนักงานโครงการ EP ชั้น 2 อาคาร 2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  (ต้องรายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น) หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีสำรองลำดับถัดไป มาทดแทน

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER