Main Menu  

   

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดจุดเน้นให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ  (Student  with  special  Needs) และเป็นทางเลือกตามความถนัด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจึงได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา  2563  โดยกำหนดแนวทางการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ    ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2563  ดังนี้

  1. โครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มี  2  โครงการ ได้แก่

             1.1  โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme : EP)

                    -  ห้องเรียนพิเศษ  English Program (EP) จำนวน  2 ห้องเรียน

            1.2  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment: SMTE)          

                    -  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) จำนวน  1  ห้องเรียน

  1. ห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มี  2  โครงการ ได้แก่

           2.1  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Programme of Science Mathematics Technology and Environment: SMTE)

                   -  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) จำนวน  1  ห้องเรียน

           2.2  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ(Intensive EnglishProgramme : IEP)

                   -  ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (IEP) จำนวน  1  ห้องเรียน

 

รายละเอียดและกำหนดการรับสมัครทั้งหมด

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER