Main Menu  

   

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีและกันสาด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดทั้งหมด

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER