Main Menu  

   

ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ได้จัดสอบประมวลผลความรู้เบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – ป.6) ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562 นั้น บัดนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ดำเนินการตรวจและจัดทำคะแนนสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น  102 ทุน  จากผู้ที่ได้ลำดับคะแนนสูงสุด 5 วิชา และผู้ที่ได้ลำดับคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชา รายละเอียด มีดังนี้

คะแนนรวมสูงสุด 5 วิชา

ลำดับคะแนน

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

ชั้น

โรงเรียน

คะแนน(250)

ทุนการศึกษา

1

60589

เด็กหญิง

ตุลยดา

แย้มยิ่ง

ป.6

อนุบาลกระบี่

205

600

2

61147

เด็กชาย

พสุชา

เหมินทร์

ป.6

อนุบาลกระบี่

201

500

3

61882

เด็กหญิง

อาร์ซีญ่า

บูละ

ป.6

สุวรรณวงศ์

196

400

4

61780

เด็กชาย

อนันต์ยศ

ห่อทอง

ป.6

อนุบาลกระบี่

189

300

5

61253

เด็กหญิง

เพ็ญสิริอร

อาภาคัพภะกุล

ป.6

อนุบาลกระบี่

188

200

 

 คะแนนรวมสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์

ลำดับคะแนน

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

ชั้น

โรงเรียน

คะแนน (50)

ทุนการศึกษา

1

61882

เด็กหญิง

อาร์ซีญ่า

บูละ

ป.6

สุวรรณวงศ์

49

600

2

61147

เด็กชาย

พสุชา

เหมินทร์

ป.6

อนุบาลกระบี่

47

500

3

60589

เด็กหญิง

ตุลยดา

แย้มยิ่ง

ป.6

อนุบาลกระบี่

45

400

4

61253

เด็กหญิง

เพ็ญสิริอร

อาภาคัพภะกุล

ป.6

อนุบาลกระบี่

43

300

4

61778

เด็กหญิง

อนันตญา

อัครวิเนค

ป.6

อนุบาลกระบี่

43

300

5

60892

เด็กหญิง

เนตรลดา

สนิท

ป.6

อนุบาลกระบี่

41

200

รายละเอียดวิชาอื่นๆทั้งหมด

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จึงขอประกาศผลการทดสอบการประมวลความรู้เบื้องต้นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – ป.6) ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดผลคะแนนทั้งหมดแนบท้ายพร้อมประกาศฉบับนี้ และโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนพร้อมกัน ในวันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 96 ปี อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

หากผู้ได้รับทุนการศึกษาคนใดไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นได้ สามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานวิชาการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563  จนถึงวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลถือว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาขอสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER