Main Menu  

   

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างประเทศ  ณ  ประเทศญี่ปุ่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  1,739,000  บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER