Main Menu  

   

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6)

ประจำปีการศึกษา 2562

........................................................

           ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้จัดโครงการทดสอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6) ขึ้น เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6) ได้ประเมินความรู้ และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นั้น จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ รายละเอียดดังนี้

หนังสือนำส่งประกาศ

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER