Print
Hits: 512

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 55,2600  บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด