Main Menu  

   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
เวลา 18.00 - 22.00 น.

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER