Main Menu  

   

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ดำเนินการโดยสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าร่วมการสอบ
HSK ระดับ 1 จำนวน 7 คน
HSK ระดับ 2 จำนวน 112 คน
HSK ระดับ 3 จำนวน 78 คน
HSK ระดับ 4 จำนวน 31 คน
HSK ระดับ 5 จำนวน 8 คน
HSKK ระดับต้น จำนวน 2 คน
HSKK ระดับกลาง จำนวน 6 คน
รวมทั้งสิ้น 244 คน

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER