Print
Hits: 425

กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2-3  วันที่ 30  พฤษภาคม  - 1 ธันวาคม  2562  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 112  และ 114   เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนแกนนำให้นักเรียนแกนนำได้นำความรู้สู่ห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ