Main Menu  

   

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ร่วมมือกับสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาภูเก็ต ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑ ให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในจังหวัดกระบี่ ฟรี(หากสมัครสอบ YCT ๑ ค่าสมัครสอบ ราคา ๑๐๐ บาท) ซึ่งกำหนดวันสอบ วันเสาร์ ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๗๑๓ คนเป็น นักเรียนผู้เข้าสอบจากโรงเรียนต่างๆ ดังนี้
นักเรียนจากโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จำนวน 11 คน
นักเรียนจากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จำนวน 85 คน
นักเรียนจากโรงเรียนพนมเบญจา จำนวน 35 คน
นักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 20 คน
นักเรียนจากโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 52 คน
นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลกระบี่ 72 คน
นักเรียนจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 43๘ คน

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER