Main Menu  

   

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาจีน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่  ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม  “การแข่งขันทักษะภาษาจีน”  วันอังคาร  ที่ 27  สิงหาคม  2562   ณ   ห้องประชุม  100 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อ.เมือง  จ.กระบี่

โดยมีรายการแข่งขันทั้งสิ้น 14 รายการ ดังนี้  

 1. การประกวดการร้องเพลงจีน ระดับประถม
 2. การประกวดการร้องเพลงจีน ระดับมัธยม
 3. การประกวดการเล่านิทาน ระดับประถม
 4. การประกวดการเล่านิทาน ระดับมัธยม
 5. การประกวดการเปิดพจนานุกรม ระดับมัธยม
 6. การประกวดการคัดลายมือ ระดับประถม
 7. การประกวดการคัดลายมือ ระดับมัธยมต้น
 8. การประกวดการคัดลายมือ ระดับมัธยมปลาย
 9. การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับประถม
 10. การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับมัธยมต้น
 11. การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับมัธยมปลาย
 12. การประกวดการพูดสุนทรพจน์ ระดับประถม
 13. การประกวดการพูดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมต้น
 14. การประกวดการพูดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมปลาย

โดยรายการแข่งขัน รายการเล่านิทาน และร้องเพลงระดับประถม และมัธยม เป็นรายการคัดเลือกตัวแทน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ถ้วยรางวัล สพฐ.  ระดับภาค (ระดับประเทศ   ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านภาษา  ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการเรียนภาษาจีน  มีความสุขกับการเรียน 

กิจกรรมในครั้งนี้จะใช้เวลา 1 วัน  โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  เป็น  นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา  ม.ต้นและม.ปลาย ในสังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาจีน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ศูนย์เครือข่าย โรงเรียนสภาราชินี 2   จังหวัดตรัง จำนวน 22 โรงเรียน เป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดกระบี่จำนวน 3  โรงเรียน  โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่  จำนวน  14 โรงเรียน  และโรงเรียนในจังหวัดตรัง จำนวน 7 โรงเรียน  รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน  142 คน   

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER