Main Menu  

   
นายโรมรัน    วิทยากาญจน์ นายสุรศักดิ์  คำสุข นายสุพัฒน์   พยายาม 
นางสาววงเดือน   ลุนลา นางมาลี   เครือแก้ว นางวาสนา   ดวงแป้น
     
     
นายวิชิต   ดวงแป้น    
     
นางห้าหรีย้า   ปฏิมิน   นายแสงสุรีย์   เครือแก้ว  นายอาทิตย์   เครือแก้ว 
     
 นายธีรยุทธ   ช่างคิด นายพนมไพร   หวานดี  นายประจวบ   ชูคช 
     
     

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER