นายโรมรัน    วิทยากาญจน์ นายคลาด เครือแก้ว นายขจร   บุญพันธ์ นายวิชิต   ดวงแป้น
 
นางสาววงเดือน   ลุนลา นางมาลี   เครือแก้ว นางวาสนา   ดวงแป้น นายอาทิตย์   เครือแก้ว
       
นายธีรยุทธ   ช่างคิด นายพนมไพร   หวานดี นายประจวบ   ชูคช นายแสงสุรีย์   เครือแก้ว
     
นางห้าหรีย้า   ปฏิมิน
นายสุพัฒน์   พยายาม