นางส่งศรี   อัศวโกวิทกรณ์ นายเจริญ   ทองแก้ว นายนพเก้า   ประทีป ณ ถลาง นางณัฏฐิณี   ระสิตานนท์
     
นางสาวนิตยา   วิไลศรี นางสาวปรารถนา   แก้วเวียง