นายสุรศักดิ์   คำสุข นายบุญนำ   เกิดวัดวัง นายสามารถ   ทองอ้ม นายสถิตย์   ศาลาจัน
 
นายชาญ   ขุนนาค นายแฉล้ม   ทองปรุง นายต่อศักดิ์   ศิริรักษ์