นายสุทธิอรรถ   เนื้ออ่อน นายวิรัตน์ เกาะกลาง นางสาวรัชติกรณ์   รู้ยิ่ง นางสาวธนญภรณ์   ทองทิพย์
       
นางสาวกนกกานต์   กามุณี นางอุไรวรรณ   สิทธิรักษ์ นางสาวรัศมี   เบญจพันธ์ นางสาวสุรีรัตน์   สังยาหน่าย
   
นางสิริวรรณ   สุดทุ่ม นางสาวจิรวรรณ   ศรีใหม่ นางสาววีรญา   ช้างน้ำ นางสาวชนาภา   ทิพย์รัตน์
 
นางจันทร์ชนก   ศรีสุข นางสาวศศิมา   กาญจนะ นางปิยะนุช   เล็กกุล นางอำภาภร   เพชรรัตน์
 
นางสาวเยาวดี   กุลทอง นางสาวยุวดี  สมศรี นางสาวฐานะสารา  บูรณทรัพย์ นางสาวนภารัตน์   รุ่งเรือง
 
นางสาวอนิฐา   นบนอบ นางศรีสุดา  พลายแก้ว นางสาวสุดารัตน์   เชื้อบ้านเกาะ