นายจำรัส บัวเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

     

 

 นายสุชาติ ขุนฤทธิ์เอียด

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

 นางสาวสุรีรัตน์ คำฝอย

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

กลุ่มบริหารบุคคล

 

นางสุดารัตน์   แก้วเก้า  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายมนตรี พันธ์คำ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

กลุ่มบริหารทั่วไป