Main Menu  

   

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  เป็นรูปครึ่งวงกลมซ้อนกัน 2 วง  หมายถึง  เขาขนาบน้ำ  หน้าเมืองกระบี่และดาบมีโกร่ง  2  เล่ม  ทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด  และมีคติพจน์  ปญญา  นรานํ  รตนํ  

   
   

สุภาษิตประจำโรงเรียน

ปญญา  นรานํ  รตนํ  ปัญญาคือแก้วประดับตน

คำขวัญของโรงเรียน  

เรียนเด่น  ประพฤติดี  สามัคคี  มีวินัย

ปรัชญาประจำโรงเรียน  

โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพและความต้องการของสังคม

สีประจำโรงเรียน  

โรงเรียน  น้ำเงิน-ขาว

น้ำเงิน  หมายถึง  ความกล้าหาญ

ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์

น้ำเงิน-ขาว  หมายถึง  มีความกล้าหาญที่จะแสดงความคิดเห็นและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจ

อักษรย่อของโรงเรียน  

 อ.ม.

ปณิธานอำมาตย์ฯ   

อำมาตย์ฯ   ร่วมแรง  แกร่งกล้า

อำมาตย์ฯ     วิชา  แตกฉาน

อำมาตย์ฯ     รู้ชอบ  กอปรการ

อำมาตย์ฯ     ช่วยงาน  สังคม

ติดต่อเรา  

 Tel. 075-611181 Fax 075-612741

นักเรียนปีการศึกษา 1/2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 188 271 459
ม.2 219 272 491
ม.3 184 279 463
ม.4 196 308 504
ม.5 195 296 491
ม.6 184 310 494
รวม 1,166 1,736 2,902
   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER