Print
Hits: 1841

ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จะจัดกิจกรรมการทดสอบประมวลความรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.๕-ป.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ ความสามารถ    และนำผลจากการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ดังนี้

๑.  คุณสมบัติผู้สมัคร

          -  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา  (ป.๕ - ป.๖)  ทุกสังกัด

๒.  กำหนดการรับสมัคร

          -  ระหว่างวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน - ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

๓.  วิธีการสมัคร

          -  รับสมัครเป็นรายโรงเรียน  โดยโรงเรียนพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบลงในไฟล์  Excel             ตามแบบฟอร์มดังแนบ  และโรงเรียนต้องส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel พร้อมชำระ     ค่าสมัครสอบ  ในระยะเวลาที่กำหนด  ณ  สำนักงานวิชาการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อาคารธุรการ       ชั้น  ๒  ในเวลาราชการ

๔. ค่าสมัครสอบ

          -  คนละ  ๑๐๐  บาท

๕.  กำหนดการสอบ   

          -  วันอาทิตย์ที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ดังนี้

                     ๐๘.๐๐ น.                           -  ผู้สมัครสอบเข้าแถวพร้อมกันตามห้องสอบ     ณ  ลานอเนกประสงค์      

                     ๐๘.๓๐ น.                           -  ผู้สมัครสอบทุกคนเข้าห้องสอบ

                     ๐๙.๐๐ น.  -  ๐๙.๕๐ น.          -  ภาษาไทย

                    ๐๙.๕๐ น.  -  ๑๑.๑๐ น.          -  คณิตศาสตร์

                    ๑๑.๑๐ น.  -  ๑๒.๐๐ น.          -  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                    ๑๓.๐๐ น.  -  ๑4.๐๐ น.          -  วิทยาศาสตร์

                    ๑๔.๐๐ น.  -  ๑๕.๐๐ น.          -  ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ :   

       ๑.  ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบจะประกาศก่อนสอบ  ทางเว็บไซต์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล     http://www.ammart.ac.th   และแจ้งผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

       ๒.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ      

       ๓.  ในวันสอบให้นักเรียนเตรียมอาหารมาเอง

๖.  อุปกรณ์การสอบ

       ๑.  ดินสอ  2B 

       ๒.  ปากกา

       ๓.  ยางลบ

๗.  การประกาศผล

          -  วันศุกร์ที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ทางเว็บไซด์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  http://www.ammart.ac.th   และแจ้งผลการสอบผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

๘.  รับทุนการศึกษาพร้อมรับเกียรติบัตร ณ ห้องประชุม ๙๖  ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล วันอังคารที่  ๑๔    มกราคม  ๒๕๖๓

-  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ทดสอบประมวลความรู้ฯ  ดังนี้

                        ๑.  นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด    อันดับ  ๑ - ๕   (รวมทุกวิชา)

                        ๒.  นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด         อันดับ  ๑ - ๕   (แยกรายวิชา)

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด