ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

เรื่อง ผลการทดสอบประมวลความรู้เบื้องต้นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.5 – ป.6) ประจำปีการศึกษา 25
61

**************************

                ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ได้จัดสอบประมวลผลความรู้เบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2561 นั้น บัดนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ดำเนินการตรวจและจัดทำคะแนนสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น  104   ทุน  จากผู้ที่ได้ลำดับคะแนนสูงสุด 5 วิชา และผู้ที่ได้ลำดับคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชา รายละเอียด มีดังนี้

                        ประกาศและรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

                        คะแนนรวมสูงสุด

                        คะแนนวิชาภาษาไทย

                        คะแนนวิชาคณิตศาสตร์

                        คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์

                        คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ

                        คะแนนวิชาสังคมศึกษาฯ

                ทั้งนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 96 ปี อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากผู้ได้รับทุนการศึกษาคนใดไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นได้ สามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานวิชาการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 จนถึงวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลถือว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาขอสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว