ชื่อเรื่อง                          ผลการพัฒนาชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง

                                      การเรียน  เรื่อง เซต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน

                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล   

                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

 

ผู้ศึกษา                          นางหยาดชล  เพชรลูก

                                      ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

 

ปีการศึกษา                     2560

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 4/10, 4/11 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560จำนวน 133คน ซึ่งได้จากการสุ่ม  อย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มตัวอย่าง   (Simple Random Sampling Unit)

            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน  12แผน
ชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต จำนวน12หน่วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89และแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น 0.80สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)การทดสอบค่า t - testแบบ Dependent Groupและค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.98/81.29ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
  2. หลังการใช้ชุดการสอนที่ส่งเสริมการติดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต อยู่ในระดับมาก