Main Menu  

   

ฝ่ายงานคอมพิวเตอร์  

   

ชื่อเรื่อง                          ผลการพัฒนาชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง

                                      การเรียน  เรื่อง เซต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน

                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล   

                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

 

ผู้ศึกษา                          นางหยาดชล  เพชรลูก

                                      ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

 

ปีการศึกษา                     2560

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 4/10, 4/11 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560จำนวน 133คน ซึ่งได้จากการสุ่ม  อย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มตัวอย่าง   (Simple Random Sampling Unit)

            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน  12แผน
ชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต จำนวน12หน่วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89และแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น 0.80สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)การทดสอบค่า t - testแบบ Dependent Groupและค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.98/81.29ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
  2. หลังการใช้ชุดการสอนที่ส่งเสริมการติดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต อยู่ในระดับมาก    
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ระเบียบการสอบ ม.1 ม.4 ...

                  ประกาศห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ #ตารางสอบ และ #ระเบียบการสอบ (ม.1 , ม.4 และโควตาแผนวิทย์) #ขอให้อ่านแนวปฏิบัติสำหรับการสอบ ในตัวประกาศให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ร [ ... ]

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ ...

ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และตรวจสอบหลักฐานการสมัครไปแล้วนั้น  ในการนี้ขอปร [ ... ]

อ่านต่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้ว...

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563  เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เพื [ ... ]

อ่านต่อ
ขอเชิญคุณครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมวันที่ 15 พค...

ในวันที่  15 พค.63  เวลา 09.30 น.  จะมีการทดลองระบบโดยในเบื้องต้นให้คุณครูทุกคน   ได้รายงานตัวในระบบกันก่อนเพื่อทดสอบความพร้อม และหลังจากนั้นเวลา 13.30 น.จะมีการประชุมครูผ่านระบบ Google meet ทั้งหมด โดยผู้อำนวยการจะพูดคุยในภาพรวม [ ... ]

อ่านต่อ
   

ข่าวกิจกรรม

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK ...
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK  และ  HSKK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ดำเนินการโดยสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าร่วมการสอบ
HSK ระดับ 1 จ [ ... ]

อ่านต่อ
การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑...
การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ร่วมมือกับสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาภูเก็ต ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑ ให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในจังหวัดกระบี่ ฟรี(หากสมัครสอ [ ... ]

อ่านต่อ
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัม...
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2-3  วันที่ 30  พฤษภาคม  - 1 ธันวาคม  2562  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 112  และ 114   เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิ [ ... ]

อ่านต่อ
การแข่งขันทักษะภาษาจีน...
การแข่งขันทักษะภาษาจีน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาจีน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่  ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม  “การแข่งขันทักษะภาษาจีน”  วันอังคาร  ที่ 27  สิงหาคม  2562   ณ   ห้องประชุม  100 ปี โรงเรียน [ ... ]

อ่านต่อ
Other Articles
   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER