การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Yenka Science (Physics)

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    2840  คน   พิมพ์ข่าวนี้

กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกระบี่
มอบหมายให้โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
เป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ฟิสิกส์
และจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้โปรแกรม
Yenka Science (Physics)

สำหรับครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ในจังหวัดกระบี่
 วันที่
14 กันยายน 2554 
  ห้อง
E-Learning
 
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน
21
ท่าน
 มีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

พิธีเปิดการอบรม


โดยนายพิชัย ชายเชื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนะนำการใช้โปรแกรม
Yenka Science (Physic) และการใช้โปรแกรม Yenka Science (Physic) ในหมวดกลศาสตร์

 โดย
นางศุภณิต   ธารธารารักษ์


การใช้โปรแกรม Yenka Science (Physic)  ในหมวดแสงและคลื่น
 
โดยนายธีรเดช  สกุลอ่อน


บรรยากาศการอบรม
The End.

จากคุณ admin กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ เมื่อวันที่ 19/9/2554 13:01:48   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin