อำมาตย์ฯ ได้รับคัดเลือก ร่วมโครงการ Asian RICE Project – Climate Change Education

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    7824  คน   พิมพ์ข่าวนี้


Dear   Dr. Sombat  Suwanpitak

Secrettary-General  Thai National Commission for UNESCO

         On behalf of the Korean National Commission for UNESCO ( KNCU) , I would  like to express my deep gratitude for your continuing cooperation with us.

         It is my great pleasure to inform you that the applications entitled  “ Climate  Change Education : Environment and Energy Conservation ” by the YMCA for Northern Development Foundation ( YNDP) and “ More O2 : Less Co2 ” by Ammartpanichnukul School Krabi, submitted through the Thai National Commission for UNESCO, have been selected as tow of the 2011 Asian  RICE  Project by the Screening Committee.

                                                                                                                Cordially  yours,

                                                                                                            Taeck – Soo Chun Ph.D

                                                                                                                Secretary -  General

ที่  ศธ. ๐๒๐๕ / ๒๔๓๖

        กรกฎาคม  ๒๕๕๔

เรื่อง    แจ้งผลการพิจารณา  การเข้าร่วมโครงการ Asian RICE Project – Climate Change Education

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ที่ ศธ  ๐๒๐๕ / ๑๖๙๐

              ตามที่โรงเรียนของท่านได้เสนอโครงการเข้าร่วมโครงการ Asian RICE Project – Climate  Change  Education  ( 2001 – 2013 )  ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมประเทศเกาหลี นั้น

              บัดนี้กระทรวงศึกษาธิการในฐานะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯสหประชาชาติ(ยูเนสโก ) ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมประเทศเกาหลี ว่า มีโครงการต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกดังนี้

-          โครงการ Environmental Education Project in Vang Vieng  สปป.ลาว

-       โครงการ Community Mobilization for Promotion of  Local environment  และโครงการ Community Mobilization  through school for healthy environment ประเทศเนปาล

-          โครงการ New method of growing plants by using sacks  และโครงการ Kandian Forestry Gardening  ของประเทศศรีลังกา

-       สำหรับประเทศไทยได้รับคัดเลือก 2 โครงการได้แก่  โครงการ  More O2 : Less CO2   ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล + อ.บ.ต. อ่าวนาง  จ. กระบี่.....โครงการ Climate Change Education Environment and Energy Conversation  ของมูลนิธิ  YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ  จ.เชียงใหม่

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลพิจารณาดังกล่าวและขอเชิญผู้ประสานงานโครงการ ประเทศที่ได้รับการคัดเลือก โครงการละ 2 คน   เพื่อเข้าร่วมประชุม Pre – training workshop ระหว่างวันที่  ๓๐ กรกฎาคม –  สิงหาคม  ๒๕๕๔    จังหวัดเชียงใหม่   ทั้งนี้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯสหประชาชาติ(ยูเนสโก ) กระทรวงศึกษาธิการ  ใคร่ขอขอบคุณในความร่วมมือมา  ณ โอกาสนี้

                                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                                          นายสมบัติ   สุวรรณพิทักษ์

                                                                           รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาราชการแทน ฯ

                                                  เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ

 

จากคุณ ครูอนุสรณ์ ศรีสุขใส เมื่อวันที่ 25/8/2554 14:59:20   
ซ้าย..ครูอนุสรณ์  ศรีสุขใส  ร.ร. อำมาตย์พานิชนุกูล  และ นายบัญชา  แขวงหลี  ตัวแทน  อ.บ.ต. อ่าวนาง จ. กระบี่   ผู้ประสานงานโครงการ More O2 : Less CO2 เข้าร่วมประชุม   


 เมื่อวันที่  30  ก.ค. – 2 ส.ค. 2554    ห้องประชุม  โรงแรม วาย เอ็ม  ซี  เอ  เชียงใหม่


 

 
กล่าวต้อนรับโดยผู้อำนวยการ  วาย เอ็ม ซี เอ  เชียงใหม่

 
Mr. LEE Sun- Jae  Director / Division of  Partnership Project Korean National Commission for UNESCO  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

 
การประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการในแต่ละประเทศ

 
การประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการในแต่ละประเทศ

 
การประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการในแต่ละประเทศ

 
ผู้สนับสนุนโครงการ – ผู้สังเกตการณ์  จาก ไทย  เกาหลี  ญี่ปุ่น  ฟิลิปปินส์

 
คณะผู้เข้าร่วมประชุม  จาก  ไทย  ลาว  ศรีลังกา  เนปาล  และคณะเจ้าหน้าที่จาก KNCU  : Korean  National  Commission  for  UNESCO  คณะเจ้าหน้าที่จาก KEMCO : Korea  Energy  Management Corporation

 
ผู้ประสานงานโครงการ  จากประเทศเนปาล

 
ผู้ประสานงานจากประเทศศรีลังกา

 
-       คณะครูจากโรงเรียนบ้านแม่คำประชานุเคราะห์  สพป.ชร 3  ผู้ร่วมโครงการ Climate Change Education Environment and Energy Conversation  ของมูลนิธิ  YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ  จ.เชียงใหม่

 
ครูอนุสรณ์  ศรีสุขใส  ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล  กระบี่  นำเสนอโครงการ

 
ชมนิทรรศการ จากโรงเรียนต่างๆที่นำมาเสนอ

 
ชมนิทรรศการ จากโรงเรียนต่างๆที่นำมาเสนอ

 
ชมนิทรรศการ จากโรงเรียนต่างๆที่นำมาเสนอ

 
ชมนิทรรศการ จากโรงเรียนต่างๆที่นำมาเสนอ

 
ชมนิทรรศการ จากโรงเรียนต่างๆที่นำมาเสนอ

 
ชมนิทรรศการ จากโรงเรียนต่างๆที่นำมาเสนอ

 

ชมนิทรรศการ จากโรงเรียนต่างๆที่นำมาเสนอ

 
ชมนิทรรศการ จากโรงเรียนต่างๆที่นำมาเสนอ

 
งานเลี้ยงขันโตกดินเนอร์   Welcome to Khantoke dinner

 
งานเลี้ยงขันโตกดินเนอร์   Welcome to Khantoke dinner

 
งานเลี้ยงขันโตกดินเนอร์   Welcome to Khantoke dinner

 
งานเลี้ยงขันโตกดินเนอร์   Welcome to Khantoke dinner

 
งานเลี้ยงขันโตกดินเนอร์   Welcome to Khantoke dinner

 
งานเลี้ยงขันโตกดินเนอร์   Welcome to Khantoke dinner

 
งานเลี้ยงขันโตกดินเนอร์   Welcome to Khantoke dinner

 
งานเลี้ยงขันโตกดินเนอร์   Welcome to Khantoke dinner

 
งานเลี้ยงขันโตกดินเนอร์   Welcome to Khantoke dinner

 

สามคนจากซ้าย..Ms.Mayumi  Kudo Programme officer  Education  Cooperation Division Asia-Pacific Cultural Center for UNESCO – Dr.Lwin Lwin Soe  Secretary-General Myanmar National Commission for UNESCO- นายบัญชา  แขวงหลี  ผู้แทนจาก อบต.อ่าวนาง

 

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin