การจ่ายเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน)

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    6542  คน   พิมพ์ข่าวนี้เรื่อง   การจ่ายเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ(ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน)

เรียน   ผู้ปกครองนักเรียน

          ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ขอแจ้งให้ทราบว่าบุตรของท่าน  ได้รับเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2553   ดังนี้

          1.   เครื่องแบบนักเรียน
                - มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน
                - มัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน

          2.  อุปกรณ์การเรียน
               - มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/ภาคเรียน
               - มัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/ภาคเรียน

          รวมนักเรียนม.ตอนต้นรับเงินคนละ 660 บาท และนักเรียน ม.ตอนปลายรับเงินคนละ 730 บาท และสำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ (ม.1 และม.4)ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนคนละ  1 ฉบับ ให้ครูที่จ่ายเงินและให้นักเรียนหรือผู้ปกครองไปรับเงินจากครูที่ปรึกษาดังนี้

           1. ม.1 และ ม.4   รับเงินวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 
           2. ม.2 และ ม.3   รับเงินวันที่ 15 พฤษภาคม 2553
           3. ม.5  และ ม.6  รับเงินวันที่ 16 พฤษภาคม 2553

           โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ขอให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับเงินตามวันเวลาดังกล่าว เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้วส่งหลักฐานการจ่ายเงิน(บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน)  ตามจำนวนเงินที่รับหรือมากกว่าได้

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้                                                                                     นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์
                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

จากคุณ admin เมื่อวันที่ 7/5/2553 8:44:21   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin