โครงการห้องเรียนสีเขียวร่วมใจรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน(แจกหลอดตะเกียบ)

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    3538  คน   พิมพ์ข่าวนี้

เมื่อวันอังคารที่  9  ตุลาคม  2550  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน(นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์)และครูผู้ดูแลห้องเรียนสีเขียวของโรงเรียน(นายประพันธ์  ศรีประเสริฐ)  ได้เข้าร่วมประชุม  เรื่อง 
“โครงการห้องเรียนสีเขียวร่วมใจ  รณรงคลดภาวะโลกร้อน”  และการแถลงข่าว  เรื่อง  “ดารแจกหลอกดตะเกียบเบอร์  5  ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ”

  โรงแรม  ดิเอ็มเมอรัล  รัชดา  กรุงเทพมหานครฯ  ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)

                                โดยในช่วงเช้าได้เดินไปเยี่ยมชมสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ) ที่นิคมอุตสาหกรรม  บางปู  จ.สุมทรปราการ  รับฟังบรรยายและชมห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เพื่อให้ฉลากประหยัดไฟเบอร์  5  แก่สินค้าที่ผ่านการทดสอบ 

                                ช่วงบ่ายรับฟังบรรยาย  เรื่อง  “การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ  และ  บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน  ครูและนักเรียน  ในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน”  โดยนายบรรพต  แสงเขียว  ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า  กฟผ.  รายละเอียดการบรรยายสามารถ  Down  load  ดูได้  จาก  WWW.gir.egat.co.th

                                ช่วงค่ำได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว  เรื่อง  “การแจกหลอดตะเกียบเบอร์  5  ให้ประชาชนทั่วประเทศ”  ในโครงการ  “เพื่อชาติ  เลิกหลอดไส้  ใช้หลอดตะเกียบ  เบอร์  5”  โดนนายปิยสวัสดิ์  อัมระนันท์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  โดยการไฟฟ้าจะดำเนินการแจกหลอดตะเกียบเบอร์  5  ให้ประชาชนทั่วประเทศ  จำนวน  800,000

หลอด (จังหวัดละ  10,000  หลอด  กรุงเทพฯ  50,000  หลอด)  โดยให้ประชาชนส่งใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จค่าน้ำหรือค่าไฟฟ้าเดือนใดก็ได้ในปี  2550  ส่งผ่านตู้ไปรษณีย์ใกล้บ้านโดยไม่ต้องปิดแสตมป์  ระหว่างวันที่  10  ตุลาคม  2550  ถึง

วันที่  5  พฤศจิกายน  2550)

                                ทางโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสุ่มรายชื่อประชาชนจ.กระบี่ที่ส่งใบเสร็จมารวมกิจกรรมในครั้งนี้  จำนวน  10,000  ชื่อ  ในช่วงเช้าวันที่  9  พฤศจิกายน  2550  ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมชมได้ตามวันเวลาดังกล่าว

                                การไปรษณีย์จ.กระบี่  จะดำเนินการนำหลอดตะเกียบเบอร์  5  ไปส่งให้ถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ประมาณวันที่  23 ธนวาคม  2550  เป็นต้นไป  (ตรวจสอบรายชื่อได้ทางหนังสือพิมพ์หรือทางเวปไซต์ของกฟผ.)

 

************************

 

                                                   ครูประพันธ์  ศรีประเสริฐ  ครูดูแลห้องเรียนสีเขียว

                                                                               ผู้แจ้งข่าว

จากคุณ ครูดูแลห้องเรียนสีเขียว เมื่อวันที่ 7/11/2550 14:44:51   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin