วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    6653  คน   พิมพ์ข่าวนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

         วิสัยทัศน์  ประจำปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕

 

สร้างจินตนาการ                ผสานคิดสร้างสรรค์

รื่นรมย์นาฏดุริยะอนันต์              สืบสานมั่นศิลปะคู่บ้านเรา


พันธกิจ

๑. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ชุมชนและ  

     เหมาะสมกับยุคสมัย  

๒. พัฒนาระบบบริหาร จัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๓. พัฒนานักเรียนให้มีค่านิยม  "ร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ"

เป้าหมาย

พัฒนานักเรียนให้มีทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ 

จากคุณ admin เมื่อวันที่ 8/8/2550 20:38:13   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin