ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 จังหวัดกระบี่

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    10365  คน   พิมพ์ข่าวนี้

 

    


 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552   (ตรวจสอบผลการสอบได้แล้ว...ที่นี่) หรือ ที่นี่

    โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จัดสอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในจังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยทำการทดสอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในปีนี้มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้ามาทดสอบ 1715 คนจาก 34โรงเรียน ซึ่งเมื่อประมวลผลการสอบเสร็จแล้วทางโรงเรียนอำมาตย์ฯ ก็จะได้จัดส่งผลการสอบกลับไปยังโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและโรงเรียนนำผลการสอบประมวลความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในช่วงชั้นที่ 3 ต่อไป   

ผลสอบคะแนนรวม 5 วิชา 10 อันดับแรก

ลำดับ

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม รวม
45 5 50 5 50 50 50 255
1 ดญ. ณิชนันทน์   แสนพันตรี 40.5 4 37.5 4.5 41.3 37.5 37 202.25
2 ดญ. ชญาดา   เริงรื่น 35.1 5 41.3 5 35 43.75 31 196.1
3 ดญ. ธรรมภรณ์   บุญณรงค์ 35.1 4 40 5 40 42.5 29 195.6
4 ดญ. ศุภิสรา โชติกิตติกุล 36.9 5 22.5 4 38.8 41.25 39 187.4
5 ดญ. ธฤดี   ศรีมั่น 34.2 3 33.8 4.5 32.5 43.75 35 186.7
6 ดญ. ธนัชชา   มาศมาลัย 36.9 5 37.5 5 40 25 33 182.4
7 ดญ. รินรดา   รอดแก้ว 33.3 4 32.5 5 30 45 32 181.8
8 ดญ. กนกวรรณ   มณีโลก 29.7 4 35 3 36.3 43.75 30 181.7
9 ดญ. ดลยา   ชดช้อย 34.2 4 23.8 5 40 38.75 34 179.7
10 ดญ. อัจฉริยา   ยืนยง 36.9 5 33.8 0 36.3 37.5 30 179.4

จากคุณ admin เมื่อวันที่ 29/11/2552 14:12:25   
ครูกองแก้ว  อั้นเต้ง หัวหน้างานกิจการนักเรียน ประชุมชี้แจงการสอบแก่นักเรียนที่มาสอบประมวลความรู้ในครั้งนี้

 
1

 
...

 
นักเรียนทุกคนทำข้อสอบอย่างตั้งอกตั้งใจ

 
เต็มที่...สู้ตายค่ะ

 
...

 
กรรมการคุมสอบ....คุมเข้ม

 
ในวันเดียวกันนี้ เวลา 09.30 น. นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการสอบประมวลความรู้ การจัดการเรียนการสอน และนโยบายการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลให้กับผู้ปกครองของนักเรียนรับฟัง โดยมีผู้ปกครองและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้ารับฟังประมาณ 150 คน

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 


 ตรวจสอบผลการสอบได้ที่นี่ครับ

คลิ๊กเม้าส์ที่นี่เลย

 

1   |

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin