" ร.ร. สตรีนครสวรรค์ เยี่ยม อำมาตย์ฯ "

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    10538  คน   พิมพ์ข่าวนี้

โรงเรียนเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล   จ. กระบี่ โดยการนำของ  ผอ.พัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์   

ให้การต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  จ. นครสวรรค์ ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมชม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ตามโครงการศึกษาดูงาน ฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น  104  คน  เมื่อวันที่ 5  มีนาคม  2552

 

จากคุณ ครูเล็ก เมื่อวันที่ 8/3/2552 15:09:59   
คณะครูโรงเรียนสตรีนครสรรค์ จ. นครสวรรค์  เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


    จ. กระบี่  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านความรู้


 ด้านทักษะ  และเจตคติ     เมื่อเช้าวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น.


 

 
คณะครูโรงเรียนสตรีนครสรรค์ จ. นครสวรรค์  เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล   จ. กระบี่  
  
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านความรู้


 ด้านทักษะ  และเจตคติ     เมื่อเช้าวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น.


 

 
คณะครูโรงเรียนสตรีนครสรรค์ จ. นครสวรรค์  เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ  และเจตคติ    
เมื่อเช้าวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๒.๐๐ น.


 

 
คณะครูโรงเรียนสตรีนครสรรค์ จ. นครสวรรค์  เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านความรู้
ด้านทักษะ  และเจตคติ    
เมื่อเช้าวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๒.๐๐ น.

 
คณะครูโรงเรียนสตรีนครสรรค์ จ. นครสวรรค์  เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านความรู้
ด้านทักษะ  และเจตคติ    
เมื่อเช้าวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๒.๐๐ น.

 
คณะครูโรงเรียนสตรีนครสรรค์ จ. นครสวรรค์  เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านความรู้
ด้านทักษะ  และเจตคติ    
เมื่อเช้าวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๒.๐๐ น.

 
คณะครูโรงเรียนสตรีนครสรรค์ จ. นครสวรรค์  เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านความรู้
ด้านทักษะ  และเจตคติ    
เมื่อเช้าวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๒.๐๐ น.

 
คณะครูโรงเรียนสตรีนครสรรค์ จ. นครสวรรค์  เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านความรู้
ด้านทักษะ  และเจตคติ    
เมื่อเช้าวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๒.๐๐ น.

 
คณะครูโรงเรียนสตรีนครสรรค์ จ. นครสวรรค์  เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านความรู้
ด้านทักษะ  และเจตคติ    
เมื่อเช้าวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๒.๐๐ น.

 
คณะครูโรงเรียนสตรีนครสรรค์ จ. นครสวรรค์  เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านความรู้
ด้านทักษะ  และเจตคติ    
เมื่อเช้าวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๒.๐๐ น.

 
คณะครูโรงเรียนสตรีนครสรรค์ จ. นครสวรรค์  เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านความรู้
ด้านทักษะ  และเจตคติ    
เมื่อเช้าวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๒.๐๐ น.

 
จากซ้าย...รองทิพย์ลาวัลย์  หลานไทย  รองฯ ร.ร.อำมาตย์ฯ – นายปรีชา  ทานะมัย  ผอ.ร.ร.สตรีนครสวรรค์ 
นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล และรองฯโสภณ   ชินคำ  รองฯ ร.ร.สตรีนครสวรรค์

 
ชม วีดีทรรศน์ นำเที่ยวเมืองกระบี่ และ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 
ชม วีดีทรรศน์ นำเที่ยวเมืองกระบี่ และ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 
ชม วีดีทรรศน์ นำเที่ยวเมืองกระบี่ และ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 
ชม วีดีทรรศน์ นำเที่ยวเมืองกระบี่ และ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 
ชม วีดีทรรศน์ นำเที่ยวเมืองกระบี่ และ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 
นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่ กล่าวต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนนครสวรรค์    จ. นครสวรรค์  ในโอกาสที่มาเยี่ยมชม ร.ร.อำมาตย์ฯ

 
นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่ กล่าวต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนนครสวรรค์    จ. นครสวรรค์  ในโอกาสที่มาเยี่ยมชม ร.ร.อำมาตย์ฯ

 
นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่ กล่าวต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนนครสวรรค์    จ. นครสวรรค์  ในโอกาสที่มาเยี่ยมชม ร.ร.อำมาตย์ฯ

 
นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่ กล่าวต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนนครสวรรค์    จ. นครสวรรค์  ในโอกาสที่มาเยี่ยมชม ร.ร.อำมาตย์ฯ

 
พวกเราชาวอำมาตย์ฯ  ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดี


 และดีใจที่ท่านมาเยี่ยมพวกเรา


 

 
พวกเราชาวอำมาตย์ฯ  ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดี


 และดีใจที่ท่านมาเยี่ยมพวกเรา


 

 
พวกเราชาวอำมาตย์ฯ  ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดี


 และดีใจที่ท่านมาเยี่ยมพวกเรา


 

 
พวกเราชาวอำมาตย์ฯ  ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดี


 และดีใจที่ท่านมาเยี่ยมพวกเรา


 

 
พวกเราชาวอำมาตย์ฯ  ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดี


 และดีใจที่ท่านมาเยี่ยมพวกเรา


 

 
พวกเราชาวอำมาตย์ฯ  ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดี


 และดีใจที่ท่านมาเยี่ยมพวกเรา


 

 
พวกเราชาวอำมาตย์ฯ  ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดี


 และดีใจที่ท่านมาเยี่ยมพวกเรา


 

 
พวกเราชาวอำมาตย์ฯ  ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดี


 และดีใจที่ท่านมาเยี่ยมพวกเรา


 

 
พวกเราชาวอำมาตย์ฯ  ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดี


 และดีใจที่ท่านมาเยี่ยมพวกเรา


 

 

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin