แผนงาน/โครงการ งานพัฒนาผู้เรียน

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    8056  คน   พิมพ์ข่าวนี้                   ปฏิทินกิจกรรมแนะแนว 

ที่

กิจกรรม

วัน  เดือน  ปี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

  27 กุมภาพันธ์  2555

อ.ส่งศรี และครูแนะแนวทุกคน

2

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

2  มีนาคม  2555

อ.ขวัญใจ  และครูแนะแนวทุกคน

3

           แนะแนวจากพี่สู่น้อง

ภาคเรียนที่ 1/2554

อ.ส่งศรีและครูแนะแนวทุกคน

4

นักเรียนชั้น ม.6 สอบวิชา  O-NET 

18-19  กุมภาพันธ์  2555

แนะแนว/วิชาการ

5

 นักเรียนชั้น ม.6 สอบวิชา GAT/PAT  ครั้งที่  2

3-6  มีนาคม  2555

 

จากคุณ พัฒนาผู้เรียน เมื่อวันที่ 26/7/2550 14:54:44   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin