ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา ๒๕๕๑

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    6440  คน   พิมพ์ข่าวนี้

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่  จัดปฐมนิเทศนักเรียน ม. ๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๑
วันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ณ หอประชุมอำมาตย์ ๘๔  ปี

จากคุณ ปชส.อำมาตย์ฯ เมื่อวันที่ 7/5/2551 11:36:29   
คุณครูที่ปรึกษา รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.๔ ในวันปฐมนิเทศ
ม.๔/๑  ครูสุทธิศักดิ์   แซ่ลิ้ม

 
คุณครูที่ปรึกษา รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.๔ ในวันปฐมนิเทศ
ม.๔/๒  ครูพัฒนา   กั่วพานิช / ครูสัญญา   อนุวัฒน์

 
คุณครูที่ปรึกษา รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.๔ ในวันปฐมนิเทศ
ม.๔/๓  ครูยศฐา   กิจกูลอนุพงษ์

 
คุณครูที่ปรึกษา รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.๔ ในวันปฐมนิเทศ
ม.๔/๔  ครูสายพิน   ศรีสุขใส

 
คุณครูที่ปรึกษา รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.๔ ในวันปฐมนิเทศ
ม.๔/๕  ครูสกาวรัตน์   ยศตันติ

 
คุณครูที่ปรึกษา รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.๔ ในวันปฐมนิเทศ
ม.๔/๖  ครูณัฐกานต์   ทองส่งโสม

 
คุณครูที่ปรึกษา รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.๔ ในวันปฐมนิเทศ
ม.๔/๗  ครูวรรณศิริ   ซาเหลา

 
คุณครูที่ปรึกษา รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.๔ ในวันปฐมนิเทศ
ม.๔/๘  ครูเบญจมาศ   ยูถนันท์

 
คุณครูที่ปรึกษา รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.๔ ในวันปฐมนิเทศ
ม.๔/๙  ครูฐปะนีย์   กี่บุตร

 
คุณครูที่ปรึกษา รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.๔ ในวันปฐมนิเทศ
ม.๔/๑๐  ครูอารีย์   ลีละพรรณหุต

 
 ( ขวาสุด )คุณครูพัฒนา   กั่วพานิช  หัวหน้าระดับชั้น ม.๔

 
ครูประพันธ์   ชีวะเสรีชล กล่าวต้อนรับนักเรียน ม.๔ ที่เข้าปฐมนิเทศ

 
นายพัชรินทร์   ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ประธานในพิธีการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๔

 
นายพัชรินทร์   ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ประธานในพิธีการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๔

 
นายพัชรินทร์   ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ประธานในพิธีการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๔ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

 
นายพัชรินทร์   ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ประธานในพิธีการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๔ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

 
นายพัชรินทร์   ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ประธานในพิธีการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๔ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

 
นายพัชรินทร์   ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ประธานในพิธีการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๔ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

 
นักเรียนชั้น ม.๔ ที่เข้าร่วมงานวันปฐมนิเทศ

 
คณะครูและนักเรียนในวันปฐมนิเทศ

 
คณะครูและนักเรียนในวันปฐมนิเทศ

 
คณะครูและนักเรียนในวันปฐมนิเทศ

 
รับคูมือนักเรียน

 
นักเรียน ม.๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

 
นักเรียน ม.๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

 
นักเรียน ม.๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

 
นักเรียน ม.๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

 
นางทิพย์ลาวัลย์   หลานไทย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท นักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

 
นางทิพย์ลาวัลย์   หลานไทย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท นักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

 
นางทิพย์ลาวัลย์   หลานไทย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท นักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

 

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin