หน้าแรก    วิสัยทัศน    บุคลากร    แผนงาน/โครงการ    ผลงาน/กิจกรรม

อำมาตย์ฯรับรางวัล โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี ๒๕๕๑

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    4697  คน   พิมพ์ข่าวนี้

พิธีมอบรางวัล

โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  ประจำปี  ๒๕๕๑

วันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๑  ณ หอประชุมคุรุสภา

จัดโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณฯกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

จากคุณ จส.อม100 เมื่อวันที่ 13/10/2551 10:01:35   ร.ร. อำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่  เป็น 1 ใน 40 โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำการคัดเลือก รับรางวัล โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  ประจำปี  ๒๕๕๑

 
ครูสายพิน  ศรีสุขใส (ซ้าย) และครูศุภลักษณ์  เสวกทรัพย์  เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้ารับรางวัล  โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  ประจำปี  ๒๕๕๑

 
นักเรียนร.ร.อำมาตย์ฯจากกิจกรรมรักษ์กระบี่ ที่เป็นตัวแทน  เข้ารับรางวัล

 
นักเรียนร.ร.อำมาตย์ฯจากกิจกรรมรักษ์กระบี่ ที่เป็นตัวแทน  เข้ารับรางวัล

 
นักเรียนร.ร.อำมาตย์ฯจากกิจกรรมรักษ์กระบี่ ที่เป็นตัวแทน  เข้ารับรางวัล

 
นักเรียนร.ร.อำมาตย์ฯจากกิจกรรมรักษ์กระบี่ ที่เป็นตัวแทน  เข้ารับรางวัล

 
นักเรียนร.ร.อำมาตย์ฯจากกิจกรรมรักษ์กระบี่ ที่เป็นตัวแทน  เข้ารับรางวัล

 
บรรยากาศภายในหอประชุมคุรุสภา สถานที่รับรางวัล

 
บรรยากาศภายในหอประชุมคุรุสภา สถานที่รับรางวัล

 
บรรยากาศภายในหอประชุมคุรุสภา สถานที่รับรางวัล

 
บรรยากาศภายในหอประชุมคุรุสภา สถานที่รับรางวัล

 
ประธานในพิธี  ฯพณฯ องคมนตรี พลเรือเอก ชุมพล  ปัจจุสานนท์ กล่าวเปิด พิธีมอบรางวัล โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  ประจำปี  ๒๕๕๑

 
ครู – นักเรียน จาก ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ ที่เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล  โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  ประจำปี  ๒๕๕๑


โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


๑๐ ถนนกระบี่ ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. กระบี่


ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน


ชื่อผู้บริหาร   นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์


รองผู้บริหารจำนวน ๔ คน


จำนวนครู  ๑๐๘  คน  ชาย ๓๘ คน  หญิง  ๗๐  คน


จำนวนนักเรียน  ๒,๙๓๓  คน  ชาย ๑,๑๘๗  หญิง  ๑,๗๔๖  คน


จำนวนบุคลากรอื่นในสถานศึกษา ๖๔ คน ชาย๑๘คน หญิง ๔๖ คน


จำนวนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๕  คน


ระดับการศึกษาที่เปิดสอน  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖


กิจกรรมเด่นที่ทำให้ร.ร.ได้รับรางวัล คือ  กิจกรรมรักษ์กระบี่


ขอได้รับความขอบคุณ..จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ.กระบี่....สวัสดีครับ...

 

1   |
 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin