โครงสร้างหัวข้อ

  • การแสดงข้อความออกทางจอภาพ LCD และขับเสียงออกลำโพงเปียโซ

  • การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตดิจิตอล

  • การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตแอนะล็อก

  • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม

  • การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟตรงและเซอร์โวมอเตอร์

  • การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อินพุตแอนะล็อก