ประกาศการจัดห้องเรียน และห้งอมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

มอบตัววันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561

 

                ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้มีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้ประกาศผลสอบและยืนยันสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้นักเรียนผู้สอบคัดเลือกได้มอบตัวเข้าเรียนในวันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561นั้น 

                บัดนี้ คณะกรรมการจัดห้องเรียน ได้ดำเนินการจัดห้องเรียนเพื่อใช้ในการมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โดยทราบทั่วกัน

                                            บัญชีรายชื่อนักเรียนมอบตัว ม1