ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งกำหนดให้นักเรียนมารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 5 เมษายน 2561 นั้น ผลปรากฏว่ามีนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด ทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งโรงเรียนถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน ตามประกาศของโรงเรียน ดังนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงขอเรียกตามบัญชีสำรองของนักเรียนแต่ละแผนการเรียน ดังนี้

                                                -ประกาศเรียกลำดับสำรอง

 

                                   ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง  ในวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล        หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน