ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

*****************************

                               ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือกนั้น ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผลการสอบแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังรายชื่อตามประกาศต่อไปนี้

                                                              -  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

                                                              -  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

                                                              -  นักเรียนโควตาแผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

                                         ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง  ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน (การแต่งกาย : แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย)