เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาโครงงาน  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องการพัฒนาโครงงานและการจัดทำเอกสารเท่านั้น

ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆนักเรียนจะต้องสอบถามจากครูผู้สอนเป็นหลัก    

ตัวอย่าง  แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์    ดาวน์โหลด

 

ปกโครงงาน

บทคัดย่อ   กิตติกรรมประกาศ  และ สารบัญ

เนื้อหา 5 บท

บรรณานุกรม  และภาคผนวก