ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

เรื่อง ผลการทดสอบประมวลความรู้เบื้องต้นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

(ป.5 – ป.6) ประจำปีการศึกษา 2560

---------------------------------------------------

                    ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ได้จัดสอบประมวลผลความรู้เบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – ป.6) ประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันเสาร์ ที่ 2ธันวาคม 2560นั้น บัดนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ดำเนินการตรวจและจัดทำคะแนนสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น  203  ทุน  จากผู้ที่ได้ลำดับคะแนนสูงสุด 5 วิชา และผู้ที่ได้ลำดับคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชา รายละเอียด มีดังนี้

                                               ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (แก้ไขรายชื่อผู้รับทุนวิชาคณิตศาสตร์)

                                               ลำดับเรียงตามคะแนนรวม 5 วิชา (รวม ป.5-ป.6)

                                               คะแนนรวม 5 วิชา (เฉพาะ ป.6)

                                               คะแนนรวม 5 วิชา (เฉพาะ ป.5)

                                               คะแนนวิชาคณิตศาสตร์

                                               คะแนนวิชาภาษาไทย

                                               คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์

                                               คะแนนวิชาสังคมศึกษา

                                               คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ

                                               

                     โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนพร้อมกันในวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 100ปี อาคาร 9 ชั้น 5 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากผู้ได้รับทุนการศึกษาคนใดไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นได้ สามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานวิชาการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2561 หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลถือว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาขอสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว