ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ              

                     ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้จัดโครงการทดสอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-ป.๖)ขึ้น เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.๖)ได้ประเมินความรู้ และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้ประกาศรับและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 7 – 20พฤศจิกายน 2560นั้น 

                     บัดนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขประจำตัวสอบ เลขที่นั่งสอบ และระเบียบการสอบ

                                           ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

                                           รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและห้องสอบ (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

                   *** หมายเหตุ  อุปกรณ์และสิ่งของที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ

-          ปากกาลูกลื่น (น้ำเงิน/ดำ), น้ำยาลบคำผิด, ดินสอ 2B,ยางลบดินสอ

-      บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน 

            หรือบัตรอื่นใดที่มีภาพถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ เพื่อใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

-          อาหารกลางวันและน้ำดื่ม (เนื่องจากเป็นวันหยุด ทางโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ไม่ได้มีการจัดจำหน่ายอาหารในวันสอบ)

-     ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์เข้ามาในบริเวณโรงเรียน