ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ได้จัดสอบประมวลผลความรู้เบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – ป.6) ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559 นั้น 

 

          บัดนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ดำเนินการตรวจและจัดทำคะแนนสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น   179   คน  จากผู้ที่ได้ลำดับคะแนนสูงสุด 5 วิชา และผู้ที่ได้ลำดับคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชา รายละเอียดดังนี้

          1. หนังสือนำส่งโรงเรียน และกำหนดการรับทุน  (หนังสือส่งทาง e-Office ไปยังโรงเรียนอีกครั้ง)

          2. ประกาศผลการทดสอบ และผู้ได้ลำดับคะแนนสูงสุด

          3.  คะแนนแบบรวม 5 วิชา (รวม ป.5-ป.6)

          4.  คะแนนแบบรวม 5 วิชา (เฉพาะ ป.5)

          5.  คะแนนแบบรวม 5 วิชา (เฉพาะ ป.6)

          6.  คะแนนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์

          7.  คะแนนเฉพาะวิชาภาษาไทย

          8.  คะแนนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์

          9.  คะแนนเฉพาะวิชาสังคมศึกษา

          10.  คะแนนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ