ด้วย  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้จัดโครงการทดสอบประมวลความรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.5-ป.6) ประจำปีการศึกษา  2559  เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ได้ประเมินความรู้ ความสามารถ และนำผลจากการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 18 พฤศจิกายน 2559 (ผ่านทางสถานศึกษาของนักเรียนเท่านั้น) และกำหนดสอบในวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ