ข่าวเด่น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

View 167

Read more

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT(1)

View 94


Read more

No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ

View 100


Read more

แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

View 108


Read more

แบบฟอร์มการสอบถามข้อมูล Q&A

View 115


Read more

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 24

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง (EP)

Read more

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 49

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง (EP)

Read more

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 62

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง (EP)

Read more

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 62

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง (EP)

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 83

Read more

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 89


Read more

"อำมาตย์ฯ ๑๑๔ ปี" วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

View 51

"อำมาตย์ฯ ๑๑๔ ปี" วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Read more

“อำมาตย์เกมส์” ประจำปี 2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

View 54

“อำมาตย์เกมส์” ประจำปี 2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

Read more